Extra Form
CMS Rhymix 2.0

안녕하세요.

 

설문.JPG

 

XE타운 홈페이지도 그렇고 코어 기본도 그러고 lnag 파일이 없는듯합니다.

뭐가 뭐를 의미하는지 알수가 없네요(사실 알 수 는 있는수준이긴합니다)

 

제일처음엔 분명 언어파일이 있었을 것 같은데. 불편하네요.

 • profile
  혹시 유실된거면 제가 임의로 작성해서 저녁중에 공유한번 해보겠습니다.
 • profile

  modules/editor/components/poll_maker/lang
  에 파일은 존재하긴하네요.

   

      <item name="help">
          <value xml:lang="ko"><![CDATA[도움말]]></value>
          <value xml:lang="en"><![CDATA[Help]]></value>
          <value xml:lang="jp"><![CDATA[ヘルプ]]></value>
          <value xml:lang="de"><![CDATA[Hilfe]]></value>
      </item>

   

  $lang->help= '도움말'; 으로 싹 변경해보겠습니다.

 • profile
  $lang->poll_title = '제목';
  $lang->poll_item = '항목';
  $lang->poll_stop_date = '종료 일자';
  $lang->poll_chk_count = '선택항목 수';
  $lang->cmd_add_poll = '설문 추가';
  $lang->cmd_del_poll = '설문 제거';
  $lang->cmd_add_item = '항목 추가';
  $lang->cmd_del_item = '마지막 항목 제거';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = '설문조사는 수정할 수 없습니다. 삭제 후 다시 생성해야 합니다.';
  $lang->poll_title = 'Title';
  $lang->poll_item = 'Items';
  $lang->poll_stop_date = 'Expiration Date';
  $lang->poll_chk_count = 'Number of checked items';
  $lang->cmd_add_poll = 'Add a poll';
  $lang->cmd_del_poll = 'Delete this poll';
  $lang->cmd_add_item = 'Add an item';
  $lang->cmd_del_item = 'Delete last item';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = 'You cannot modify the poll. You need to delete it and create a new one.';


  $lang->poll_title = 'タイトル';
  $lang->poll_item = '項目';
  $lang->poll_stop_date = '終了日';
  $lang->poll_chk_count = '選択項目数';
  $lang->cmd_add_poll = 'アンケート追加';
  $lang->cmd_del_poll = 'アンケート削除';
  $lang->cmd_add_item = '項目追加';
  $lang->cmd_del_item = '最後の項目削除';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = 'アンケートは修正できません。削除後、改めて作成してください。';


  $lang->poll_title = '标题';
  $lang->poll_item = '项目';
  $lang->poll_stop_date = '结束日期';
  $lang->poll_chk_count = '选择项目数';
  $lang->cmd_add_poll = '添加投票';
  $lang->cmd_del_poll = '解除投票';
  $lang->cmd_add_item = '添加项目';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = '投票调查不提供修改功能。必须删除后再生成';


  $lang->poll_title = '標題';
  $lang->poll_item = '項目';
  $lang->poll_stop_date = '結束日期';
  $lang->poll_chk_count = '選擇項目數';
  $lang->cmd_add_poll = '新增投票';
  $lang->cmd_del_poll = '刪除投票';
  $lang->cmd_add_item = '新增項目';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = '投票調查不提供修改功能。必須刪除後再新增';

  $lang->poll_title = 'Заголовок';
  $lang->poll_item = 'Пункты';
  $lang->poll_stop_date = 'Дата истечения';
  $lang->poll_chk_count = 'Число пунктов выбора';
  $lang->cmd_add_poll = 'Добавить опрос';
  $lang->cmd_del_poll = 'Удалить опрос';
  $lang->cmd_add_item = 'Добавить пункт';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = 'Вы не можете изменить этот опрос. Его следует удалить для того, чтобы создать новый.';


  $lang->poll_title = 'Titulo';
  $lang->poll_item = 'Temas';
  $lang->poll_stop_date = 'Fecha de Expiracion';
  $lang->poll_chk_count = 'Numero de Comprobacion de Partida';
  $lang->cmd_add_poll = 'Anadir Encuesta';
  $lang->cmd_del_poll = 'Borrar encuesta';
  $lang->cmd_add_item = 'Anadir Tema';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = 'No se puede modificar la encuesta. Por lo que debe suprimirse para crear una nueva encuesta';

  $lang->poll_title = 'Başlık';
  $lang->poll_item = 'Parça';
  $lang->poll_stop_date = 'Sonlandırma Tarihi';
  $lang->poll_chk_count = 'Denetlenen Parça Sayısı';
  $lang->cmd_add_poll = 'Oylama Ekle';
  $lang->cmd_del_poll = 'Parçayı Sil';
  $lang->cmd_add_item = 'Parça Ekle';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = 'Oylamayı düzenleyemezsiniz. Yeni oylama oluşturmak için, oylamanın silinmesi gerekiyor.';  $lang->poll_title = 'Tiêu đề';
  $lang->poll_item = 'Mục';
  $lang->poll_stop_date = 'Ngày hết hạn';
  $lang->poll_chk_count = 'Số phiếu';
  $lang->cmd_add_poll = 'Tạo thăm dò';
  $lang->cmd_del_poll = 'Xóa thăm dò';
  $lang->cmd_add_item = 'Thêm mục';
  $lang->msg_poll_cannot_modify = 'Bạn không thể sửa đổi được. Nó sẽ được xóa để tạo cuộc thăm dò mới.';
 • profile

  저문제가 아닌것 같습니다. 테스트 해보니. 컴포넌트 안에 lang가 있어도 작동을 하지 않네요.

   

   

  lang.JPG

  컴포넌트가 lang 아닌 에디터 = > lang 에 올리면 작동을 합니다만 이는 올바른 방법이 아닐것 같습니다.

   

  방법을 찾았습니다.

   

  다되면 깃허브에 공유하겠습니다.

   

  /modules/editor/components/poll_maker/tpl/popup.html 파일의

   


  <!--%import("../lang")-->

  을 

   


  <!--%import("../lang/lang.xml")-->

  로 바꿔주면 잘 표시가 됩니다.

 • profile profile
  잘 되는군요... 좋은 정보 감사합니다~^^
 • profile profile

  https://github.com/rhymix/rhymix/issues/2011
  다행히 코어의 Dev 버전에서는 개선되었다고하네요!

  급한데로 컴포넌트를 고쳐써도 무방 할것 같긴합니다ㅎㅎ