Hall

powered by

Namesilo

namesilo.png

 

https://www.namesilo.com/

 • 도메인 담당 업체
 • Coupon code : xetown ($1 할인 쿠폰)

* XETOWN 유지비가 지급되는 제휴 링크가 적용되어있습니다.

Linode

linode.png

 

https://www.linode.com/

 • 서버 담당 업체
 • 신규 가입시 $100 크레딧이 제공됩니다.

* XETOWN 유지비가 지급되는 제휴 링크가 적용되어있습니다.

Cloudflare

cloudflare.png

 

https://www.cloudflare.com/

 • DNS, CDN, DDoS 방어 담당 업체

Backblaze B2

backblaze.png

 

https://www.backblaze.com/b2/

 • 백업 파일 보관 담당 업체

Let's Encrypt

letsencrypt.png

 

https://letsencrypt.org/

 • 무료 TLS 인증서 발급 기관

Nginx

nginx.png

 

https://nginx.org/

 • 웹 서버 소프트웨어

Google Analytics

google_analytics.png

 

https://analytics.google.com/

 • 웹로그 분석 서비스

Google AdSense

google_adsense.png

 

https://adsense.google.com/

 • 광고 수익 공유 프로그램

Rhymix

rhymix.png

 

https://rhymix.org/

 • 웹사이트 구축·운영 소프트웨어