Pjaxboard 사용중 / Rhymix 사용중

 

{@$MemberModel = &getModel('member'); $member_info = $MemberModel->getMemberInfoByMemberSrl($document->getMemberSrl());} <a cond="$list_config['nick_name']" class="member_{}" onclick="return false;">{implode(', ',$member_info->group_list)}</a>

 

게시판 리스트에서는 해당하는 코드를 사용해서 작성자의 그룹을 표시했습니다.

그런데 document_header.html 파일에는 해당 사항을 적용해버리면 오류가 발생합니다....                   

 

<div class="_hd clear">
    <div class="_section" style="{$mi->rd_tl_css}">
            <div class="btm_area clear">
        <a class="member_{$oDocument->get()}">
            {$oDocument->getNickName()}

 

현재 Document_header.html 파일의 닉네임 표기 방식은 이렇게 적혀있는데

어떻게 작성자의 회원 그룹을 표시 할 수 있을까요?