Extra Form

<div id="mainMenu">
<table class="tMenu" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody class="tMenu"><tr>
<td class="tmnl iePngFix"></td>
<td class="tmnc">
        <!--@foreach($main_menu->list as $key => $val)--><!--@if($val['link'])--> {@ $menu_1 = $val } 
        <div class="mMenu">
          <li class="on"|cond="$val['selected']"
                        onmouseover="show('menu_{$mn1}');"|cond="$menu_1['list']"
                        onmouseout="hide('menu_{$mn1}');"|cond="$menu_1['list']">
                        <a href="{$val['href']}"
                        onclick="window.open(this.href); return false;"|cond="$val['open_window']=='Y'">
                            {$val['link']}
                        </a>
                        </li>
        <table class="tms" cellpadding="0" id="menu_{$mn1}" onmouseover="show('menu_{$mn1}');" onmouseout="hide('menu_{$mn1}');"><tbody class="tms"><tr><td class="sm">
          <!--@foreach($menu_1['list'] as $key => $val)--><!--@if($val['link'])--> {@ $menu_2 = $val} 
          <a href="{$val['href']}" <!--@if($menu_2['list'])--> onmouseover="show('menu2_{$mn2}')" onmouseout="hide('menu2_{$mn2}');" <!--@end--> 
          <!--@if($val['open_window']=='Y')--> onclick="window.open(this.href);return false;" <!--@end-->>{$val['link']}
          <!--@if($menu_2['list'])--><img src="./images/{$layout_info->colorset}/smarrow.gif" class="smarrow" /></a>
        <div class="sMenu">
          <table class="tms" cellpadding="0" id="menu2_{$mn2}" onmouseover="show('menu2_{$mn2}');" onmouseout="hide('menu2_{$mn2}');"><tbody class="tms"><tr><td class="sm">
          <!--@foreach($menu_2['list'] as $key => $val)--><!--@if($val['link'])--> {@ $menu_3 = $val} 
          <a href="{$val['href']}" <!--@if($menu_3['list'])--> onmouseover="show('menu3_{$mn3}');" onmouseout="hide('menu3_{$mn3}');" <!--@end-->
          <!--@if($val['open_window']=='Y')--> onclick="window.open(this.href);return false;" <!--@end-->>{$val['link']}
          <!--@if($menu_3['list'])--><img src="./images/{$layout_info->colorset}/smarrow.gif" class="smarrow" /></a>
         <div class="sMenu">
           <table class="tms" cellpadding="0" id="menu3_{$mn3}" onmouseover="show('menu3_{$mn3}');" onmouseout="hide('menu3_{$mn3}');"><tbody class="tms"><tr><td class="sm">
          <!--@foreach($menu_3['list'] as $key => $val)--><!--@if($val['link'])--> {@ $menu_4 = $val} 
          <a href="{$val['href']}" <!--@if($menu_4['list'])--> onmouseover="show('menu4_{$mn4}');" onmouseout="hide('menu4_{$mn4}');" <!--@end--> 
          <!--@if($val['open_window']=='Y')-->onclick="window.open(this.href);return false;"<!--@end-->>{$val['link']}</a>
          {@$mn4++} <!--@end--><!--@end--></td></tr></tbody></table></div>
            <!--@else--></a><!--@end-->
            {@$mn3++} <!--@end--><!--@end--></td></tr></tbody></table></div>
            <!--@else--></a><!--@end-->
            {@$mn2++} <!--@end--><!--@end--></td></tr></tbody></table></div>
          {@$mn1++} <!--@end--><!--@end-->
</td></tr></tbody></table>
</div><!--// end_mainMenu -->

 

 

 

마우스오버효과가 안나타납니다;;; 2차메뉴는 나타나지만 마우스오버했을때 1차메뉴 자체에서 이미지변화가 없네요..

고수님들 뭐가 문제인지 대박 알려주실분 ㅠㅠ

  • ?
    희안한건 2차메뉴 없는 메뉴는 자체 이미지 변화가 생깁니다; 결국 2차메뉴 설정 문제인거같은데;;

서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...